nybjtp

habarlar

Poslama garşy örtükleriň ýörelgeleri

news1 news2

Poslama garşy örtükler, adatça, poslama garşy örtüklere we boýag örtüklerinde aýrylmaz örtük bolan agyr poslama garşy örtüklere bölünýär.Adaty poslama garşy örtükler umumy şertlerde metallaryň poslamagynyň öňüni almakda we reňkli metallaryň hyzmat ediş möhletini goramakda möhüm rol oýnaýar;agyr poslama garşy örtükler adaty poslama garşy örtükler bilen deňeşdirilýär, olar gaty poslaýjy şertlerde ulanylyp bilner we adaty poslama garşy örtüklerden has uzak gorag döwrüne ýetýän poslama garşy örtük görnüşine eýe bolup biler.Umumy poslama garşy örtükleriň poslama garşy ýörelgesi himiýa, fizika we elektrohimiýa ugryndadyr.Aşakda jikme-jik düşündiriş berilýär:
1. Poslama garşy himiki ýörelge
Poslama garşy himiki prinsip, zyýanly kislota esasly maddalary bitarap we zyýansyz maddalara zyýansyzlandyrmak, poslama garşy örtükdäki materiallary poslaýjy maddalardan goramakdyr.Alýumin gidroksidi, bariý gidroksidi we sink oksidi ýaly amfoteriki birleşmeler köplenç poslama garşy örtüklere goşulýar.Bu maddalar poslama garşy täsirleri gazanmak üçin kislota we aşgar zyýanly maddalar bilen aňsatlyk bilen reaksiýa berip biler.

2. Poslama garşy fiziki ýörelge
Poslama garşy fiziki prinsip, goralýan materialy poslama garşy örtük bilen daşky poslaýjy maddalardan izolirlemekdir.Poslama garşy boýagyň fiziki ýörelgesi, goralýan materiallara poslama garşy täsiriň izolýasiýasyny izolirlemek üçin dykyz poslama garşy örtük almak üçin film döredýän serişdäni ulanmakdyr.Mysal üçin, gurşun saklaýan boýag we ýag poslama garşy örtügi dykyzlygy üpjün etmek üçin gurşun sabynyny emele getirip biler.

3. Poslama garşy elektrohimiki täsiri
Poslama garşy elektrokimiki täsiri, poslama garşy boýaga käbir ýörite maddalaryň goşulmagyny aňladýar, çyglylyk we kislorod poslama garşy boýagdan geçende, poslama garşy ionlary emele getirip, ýüzüni passiwleşdirer. polat ýaly metallar we şeýlelik bilen metal ionlarynyň öňüni alýar.Poslama garşy maksadyna ýetmek üçin dargamak, bu ýörite maddanyň iň köp ýaýranlary hromatdyr.

Poslama garşy örtükleriň ulanylýan ýerleri esasan aşakdaky bäş tarapy öz içine alýar:
Off Deňiz in engineeringenerçiligini birleşdirmek: deňizdäki desgalar, kenarýaka we aýlag desgalary, deňizdäki nebit buraw platformalary;
Od Häzirki zaman transporty: awtoulag ýollarynyň garawullary, köprüler, gaýyklar, konteýnerler, otlylar we demir ýol desgalary, awtoulaglar, howa menzili;
Ing Energetika senagaty: gidrawliki enjamlar, suw çüýşeleri, gaz baklary, nebiti gaýtadan işleýän enjamlar, nebit saklaýyş enjamlary (nebit turbalary, nebit baklary), elektrik geçiriji we özgeriş enjamlary, ýadro energiýasy, kömür känleri;
Large Uly senagat kärhanalary: kagyz öndürýän enjamlar, lukmançylyk enjamlary, azyk we himiýa enjamlary, metal gaplaryň içki we daşarky diwarlary, turbageçirijiler, himiýa, polat, nebithimiýa zawodlary, magdançylyk we eriş, sement zawody enjamlary, pollar, diwarlar we sement bölekleri poslaýjy metbugat bilen;
Municipal Şäher häkimlikleri: gaz geçirijileri we olaryň desgalary (gaz çüýşeleri ýaly), tebigy gaz geçirijileri, agyz suw desgalary, zibil taşlaýyş enjamlary we ş.m.


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry